Fundacja

- Pomagać jest warto

Nasze Cele

Celem statutowym Fundacji jest:

1. Zapewnienie opieki osobom starszym w ich miejscu zamieszkania, w tym pomoc
w czynnościach życia codziennego m.in. pomoc w zakupach, pomoc
w utrzymaniu czystości, transporcie i innych pracach wymagających wsparcia.

2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie aktywizacji osób starszych,
organizowanie czasu wolnego i wypoczynku, w tym warsztatów zajęciowych,
oraz klubów seniora.

3. Tworzenie i organizowanie osobom starszym dziennych i całodobowych miejsc
opieki, w tym: wsparcia medycznego, warsztatów terapii zajęciowej i umysłowej,
rehabilitacji indywidualnych i grupowych, oraz innych form wsparcia.

4. Udzielanie pomocy osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej, materialnej, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

5. Niesienie pomocy osobom starszym zagrożonym wykluczeniem społecznym.

6. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym.

8. Propagowanie i organizowanie wolontariatu.

9. Współpraca z placówkami, które prowadzą praktyki oraz staże zawodowe
obejmujące zakresem działalność na rzecz seniorów w zakresie praktyk i staży
zawodowych.

10. Organizowanie wystaw i kiermaszów, prezentujących efekty pracy Fundacji.

11. Prowadzenie i promocja inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, a w szczególności skierowana do osób starszych.

Wolontariat © 2018 Frontier Theme